Duan Yinkai – Inheritor of Tie-dyeing Skill of Bai Ethnic Minority in Xizhou Town, Dali 

Duan Yinkai – Inheritor of Tie-dyeing Skill of Bai Ethnic Minority in Xizhou Town, Dali 

大理喜洲镇白族扎染技艺传承人 – 段银开

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-1845.html