Guozi /Dish in Earthen Pot in Tengchong 

Guozi /Dish in Earthen Pot (锅子) in Tengchong