Huanglong Temple in Jianshui County, Honghe

Chinese Name:建水黄龙寺
English Name: Huanglong Temple in Jianshui County, Honghe

Huanglong Temple in Jianshui County, Honghe

Huanglong Temple in Jianshui County, Honghe

Huanglong Temple in Jianshui County, Honghe

Huanglong Temple in Jianshui County, Honghe

Huanglong Temple in Jianshui County, Honghe

Huanglong Temple in Jianshui County, Honghe

Huanglong Temple in Jianshui County, Honghe

Location: