Night of Lancang-Meigong River — Bonfire Party in Jinghong City of Xishuangbanna

Night of Lancang-Meigong River — Bonfire Party in Jinghong City of Xishuangbanna