Bamboo-tube Tea in Guangnan County, Wenshan 

Bamboo-tube Tea(竹筒茶) in Guangnan County, Wenshan