Xiaoyan Village in Yuanjiang County, Yuxi

Xiaoyan Village (小燕村)in Yuanjiang County, Yuxi