Xiong Zihui – Inheritor of Miao Ethnic Costume-making Skill in Longyang District, Baoshan

Xiong Zihui – Inheritor of Miao Ethnic Costume-making Skill in Longyang District, Baoshan 

 保山市芒宽乡苗族服饰制作技艺传承人 – 熊自会

http://www.ynich.cn/view-ml-13111-2704.html